Stafi


Kryeredaktor dhe moderator nga studio qëndrore në Austri
HAXHI MORINA - GJINI


Shqipëri:
_________


Kosovë:
__________